News

  • Congratulations to Dr. David Eis. David will be involved in machine learning at Bloomberg.
  • Congratulations to Dr. Hao Xu! Hao is Google bound.
  • Zhen James Xiang's artwork featured on the cover of DISCOVERY - Research at Princeton

Zhen James Xiang and Bryan Conroy NIPS09Shannon Hughes ICASSP09Xu Chen, Hao Xu,Yongxin Xi, Pingmei Xu

Yongxin Taylor XiAlex LorbertDavid EisZhen James Xiang NIPS09

Eugene BrevdoMert SabuncuVitali ZagorodnovRich Radke